Διοικητικές υπηρεσίες

Η δικηγορική εταιρεία μπορεί να προετοιμάσει:

 1. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.
 2. Συμβάσεις για μίσθωση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.
 3. Συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλλομένων μερών.
 4. Συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας.
 5. Σύμβαση δανείου.
 6. Συμβάσεις διαχείρισης, καθώς και οι συμβάσεις σύμφωνα με βουλγαρική νομοθεσία που σχετίζεται με την εταιρεία.
 7. Πληρεξούσιο.
 8. Προετοιμασία όλων των απαραίτητων νομικών εγγράφων που σχετίζονται με την εργατική νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
 9. Αλλαγές στις συνθήκες της εταιρείας:
    • αλλαγή διεύθυνσης
    • όνομα
    • εταίροι
    • διαχειριστής
    • κεφάλαιο
    • αλλαγή ιδιοκτησίας

καταγραφή των αλλαγών στο Εμπορικό μητρώο στη παρτίδα της εταιρείας κ.λπ.